Công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường năm học 2018 – 2019

Tháng Sáu 9, 2020 11:34 sáng

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo “Ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân”;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;

Trường MN Cộng Hòa thông báo về việc thực hiện niêm yết công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục thực tế và  công khai điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường như sau:

– Cam kết chất lượng giáo dục (Theo Biểu mẫu 01);

– Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục thực tế (Theo Biểu mẫu 02);

– Cơ sở vật chất (Theo biểu mẫu 03);

– Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên (Theo biểu mẫu 04).

Hình thức công khai: công khai tại cuộc họp, tại bảng tin nhà trường và trên website nhà trường

Các Biểu mẫu công khai mảng CSGD